Vedtekter

Vedtekter for Soma Gård naturbarnehage

Siste endring datert 12/5-23

Barnehagens vedtekter og retningslinjer.

Eierforhold.

Soma Gård barnehage er en privat drevet barnehage, med økonomisk grunnlag av statstilskudd, kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Eivind Herredsvela står som eier av driften, og barnehagen leier lokaler av Bjarne Bærheim på Soma Gård, Sandnes kommune.

Organisering/ordning.

Barnehagen er en naturbarnehage og har 19 plasser for barn i alder 3-6år.

Barnehagen er godkjent av Sandnes kommune, utvalg for barnehager, i møte nr 2, i sak 10/01. Dato 12.03.01.

Formål.

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Barne og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt de vedtak og planer gjeldende for barnehagen.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Opptaksmyndighet.

Det er daglig leder som har ansvar for helhetsvurdering av opptaket og har opptaksmyndighet. Det vil vektlegges å sikre et balansert forhold i sammensetningen av barnegruppen. Informasjon om opptak kunngjøres i pressen, på vår internettside, eller ved henvendelse i barnehagen. Søknad om opptak leveres Sandnes kommune sine hjemmesider. Vi er med i samordnet opptak.

Opptakskriterier.

Ved opptak av barn skal det tas hensyn til barnegruppens sammensetning.

Følgende prioriteres ved opptak:

Barn som har behov for barnehageplass på grunn av foreldrenes arbeidssituasjon.

Barn av familier som har store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold.

Barn som bor i barnehagens nærområde.

Barn over tre år.

Se forøvrig vår opptakskrets.

Opptakskrets, Soma Gård naturbarnehage

En plass disponeres hvert år av Bjarne Bærheim. Bjarne Bærheim er eier av Soma Gård.

Tre plasser disponeres hvert år av Eivind Herredsvela, disse kan han fritt gi til hvem han skulle ønske. Eivind Herredsvela er eier og daglig leder i barnehagen.

Barn av ansatte.

Søsken av barn som allerede går i barnehagen.

Barn som bor i Sandnes eller nabokommunene.

Søkere fra egen opptakskrets rangeres etter følgende kriterier:

Barn med funksjonshemming, (obligatorisk) Jf. Lov om barnehager §9

Barn som trenger barnehageplass som ledd i forebyggende barnevern. (obligatorisk) Jf. Lov om barnevernstjenester §4-4

Barn av ansatte rangert etter søkerdato og klokkeslett.

Søsken rangeres atter søkerdato og klokkeslett.

Barn i Sandnes eller nabokommunene som allerede er lovet plass.

Øvrige søkere rangeres etter søkerdato og klokkeslett.

Søkere utenfor egen opptakskrets:

Dersom det er ledige plasser når søkere fra egen opptakskrest er tatt inn prioriteres disse slik:

Barn som har fortrinn ut fra særskilte behov definert i kommunens opptaksregler punkt 4. (obligatorisk)

Barn på venteliste prioritert etter søkerdato.

Opptaksperiode og foreldrebetalinger.

Hovedopptak er 1 august. Med søknadsfrist ca mars inneværende år. Ellers så har vi rullerende opptak i løpet av hele barnehageåret. Ledige plasser vil i løpet av året bli tildelt blant de som har liggende søknad hos barnehagen. Har man fått barnehageplass, kan den beholdes fram til skolestart.

Oppholdsbetaling.

Regning sendes pr mail eller direkte i nettbank den 15 hver mnd.

Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Kontingenten forfaller til betaling den 01. hver måned.

Dersom betaling ikke finner sted innen fristen den 01., sendes purring med inkassovarsel, og det blir beregnet 12% morarenter og et purregebyr på kr. 100,-.

Dersom betaling fortsatt uteblir, går saken til inkasso og det vil bli sendt oppsigelse av plassen fra den 01. påfølgende måned gjelder fra den 01. i måneden. NB! Det blir bare sendt en purre/inkassovarsel.

Dersom betaling fortsatt ikke finner sted innen den 15. i oppsigelsesmåneden, mister barnet plassen fra den 01. i neste måned.

Plass i barnehagen betales fra den dato plassen tilbys familien. Foreldre/foresatte som blir tildelt plass før den 14. i måneden betaler hel kontingent. Etter det avkortes kontingenten.

Utgifter til kost:

Det betales for kost utenom barnehage plassen. Beløp fastsettes av eier.

Informasjon om priser på oppholdsbetaling og kost utgifter kan finnes på barnehagens hjemmeside. www.somagard-bhg.no

Oppsigelse og mislighold.

Plass i barnehagen må skriftlig sies opp med 3 måneders varsel, gjeldende fra den 1. i hver måned. Kontingenten skal betales i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja, men som ombestemmer seg og ikke benytter seg av plassen.

Soma Gård naturbarnehage v/daglig leder kan si opp avtaleforholdet med 1 måneds varsel. Oppsigelsestiden er i slike tilfeller 1 måned gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelse kan gis:

ved manglende oppholdsbetaling.

ved endringer i leieforholdet av barnehagelokalene fra eier.

Foreldrebetaling.

Vi følger fastsatt makspris for barnehager.

Barnehagens leke- og oppholdsareal.

Barnehagens inne-arealutnyttelse følger departementets veiledende norm på 4 kvm. netto leke- og oppholdsareal pr. barn.

Barnehagen er en naturbarnehage, der vi i hovedsak vil befinne oss utendørs. Barna vil allikevel ha faste lokaler der henting og bringing vil finne sted.

Barnehagen disponerer følgende areal innendørs:

Stor låve, innredet med tanke på lek og utfoldelse. Ca 120 kvadratmeter oppvarmet og isolert lokale inne på låven, forbeholdt barnehagen. Her finner vi barnehagens garderobe og kontor. Kjøkken og toaletter inne på låven. Låven brukes ikke i hovedsak til dyrehold, men er innredet ut fra driften som besøksgård.

Barnehagens internkontroll.

Forskrifter om internkontroll er fastsatt av kongen med hjemmel i:

arbeidsmiljøloven

forurensningsloven

lov om brannvern

lov om eksplosive varer

lov om brannfarlige varer

sivilforsvarloven

produktkontrolloven

lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Eier har eget ansvar for å utarbeide et internkontrollsystem. Det vil bli utarbeidet egen sjekkliste for å ivareta barnehagens internkontroll.

Det er særlig ansvar hos eier og styrer som gjelder

å klargjøre mål, ansvar og oppgaver for barnehagens miljø og sikkerhetsaktiviteter.

Ansvar for å identifisere og bedømme risiko og problemer samt å utarbeide handlingsplaner med tiltak.

Å systematisk overvåke at barnehagens aktiviteter er i tråd med de målene som er satt av barnehagen.

Barnehagens åpningstider.

Barnehagen åpner klokken 07.30 og stenger klokken 16.30.

Barnehagen har åpent 5 dager i uken.

Barnehagen har ingen planleggingsdager der barnehagen er stengt. Planleggingsdager tas på kveld/ettermiddagstid av personalet.

Barnehagen holder stengt på bevegelige helligdager.

Ferie.

Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Og tre av disse skal være sammenhengende.

Vi holder stengt uke 28, 29 og 30 i juli, og barnas ferie kan tas da.

Forsikring av barna i barnehagen.

Barna i barnehagen er forsikret med en kollektiv ulykkesforsikring.

A. Samarbeidsutvalg.

Sammensetning og funksjonstid.

Samarbeidsutvalget skal normalt ha 3 medlemmer.

En representant valgt av foreldrerådet. Representanten blir automatisk leder i foreldrerådet.

En representant fra arbeidstakerorganisasjonen med det pedagogiske ansvar.

Barnehagens eier.

Valgperioden er ett år og følger barnehageåret.

Samarbeidsutvalgets oppgaver.

Samarbeidsutvalget skal være at samarbeids- og tilsynsorgan for alle med ansvar og interesser i virksomheten. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal informere om virksomheten, viktige endringer og avvik fra gjennomføring av vedtatte planer.

Samarbeidsutvalget skal vedta.

Barnehagens årsplan.

Plan for samarbeid.

Plan for vurdering av virksomheten.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i enhetens planer vurdere barnehagens virksomhet.

Avstemming.

Dersom det må foretas avstemming i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

Første møte i foreldreråd innkalles og ledes av barnehagens styrer.

Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldres interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og fremme samarbeidet mellom barnehage og hjem.

Saker fra foreldrerådet behandles av barnehagens styre.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hver frammøtt.

Taushetsplikt.

Alle ansatte, og de av foreldrene som blir valgt inn i samarbeidsutvalget i barnehagen, er pålagt taushetsplikt i forhold som på noen måte angår barnehagens ve og vel, og alle personlige eller fortrolige forhold for barn, deres foresatte og personale. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Samarbeidspartnere.

Barnehagen skal søke etter å ha et nært samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Dette innebærer kontakt med logoped, psykolog og spesialpedagog. For barn som viser tilpasningsvansker/funksjonshemning, kan det med samtykke fra foreldre søkes om hjelp for barnet hos PPT eller eventuelt andre instanser.

Barnehagen samarbeider også tett med Bjarne Bærheim og hans diverse prosjekter på Soma gård. Vi følger gårdslivet gjennom barnehageåret, og tar del i de forskjellige rutinene/aktivitetene.

Barnas tøy.

Barnas skal være slik kledd at de kan delta i lek og aktiviteter så vel ute som inne. Barnehagen tar sikte på å være ute gjennom hele året, og barna må ha klær og fottøy deretter. Alt tøy må være tydelig merket. Barnet må alltid ha fullt tøyskifte liggende i barnehagen. Barna skal ha klær og sko etter årstiden og klimaet.

Alt løst tøy skal merkes - votter, sokker, skjerf, luer, dresser, regntøy, støvler osv. Barnehagen tar ikke ansvar for tøy som kommer bort.

Sykdom.

Driftsmodellen er av en slik karakter at syke barn som ikke kan oppholde seg utendørs må være hjemme til de er friske. Ved feber bes de om at barna holdes hjemme en feberfri dag. Ved oppkast og diare bes det om at barnet holdes hjemme 48 timer etter siste utbrudd.